Home » Aktualności

Aktualności

66 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
(rok szk. 2024/2025)
temat zmienny „Współczesne systemy polityczne”

program >>>

literatura >>>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Laureaci,

uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań realizuje XVII edycję konkursu o stypendium dla laureatek/laureatów oraz finalistek/finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.

Poniżej materiały do wykorzystania: 

News na stronie www.poznan.pl/studia:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

Post na Facebooku Poznań Przyciąga:

https://www.facebook.com/photo?fbid=843685891111016&set=a.153546130124999

Post na Instagramie Poznań Przyciąga: 

https://www.instagram.com/p/C6nvGlHoYk_/

Termin przesyłania wniosków mija 20 czerwca br.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wioska Olimpijska, wakacyjny obóz naukowy dla wszystkich laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykłady dla Olimpijczyków – ważna informacja!
 

Szanowni uczestnicy, w dniu dzisiejszym tj. 22.02.2024  wykład  prof dr. hab Tadeusza Wallasa  z powodu choroby nie odbędzie się. 

Na wykład ,,Integracja w warunkach zróżnicowania systemów politycznych państw członkowskich UE” serdecznie zapraszamy w dniu 6 marca (środa) o godz. 18:00.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

w najbliższy weekend 3 lutego 2024 r. odbędą się ZAWODY OKRĘGOWE 65 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Sekretarze Okręgowi wysyłali do Państwa Harmonogram zawodów – jeżeli ktoś do dzisiaj (31.01.2024) nie otrzymał żadnej informacji dotyczącej przebiegu zawodów w dniu 3.02.2024 roku prosimy o kontakt z Komitetem Okręgowym (maile oraz telefony dostępne na stronie www. Olimpiady w zakładce: podział na okręgi).
Prosimy Was także o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Olimpiady – przebiegiem zawodów okręgowych.

Gratulujemy Państwu udanej kwalifikacji do II etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (okręgowego) życząc kolejnych sukcesów.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Olimpijczycy,

pragniemy poinformować, że do wykazu literatury (blok zmienny) została wprowadzona jeszcze jedna nowa pozycja książkowa wydana w 2023 roku – Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Przyszłość Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2023.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zbliżają się zawody szkolne kolejnej edycji Olimpiady. Tegoroczny temat zmienny „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej” otwiera perspektywę intelektualnych doznań w tematyce bliskiej społeczeństwu polskiemu, które w zdecydowanym stopniu popiera ideę członkostwa państwa w tej europejskiej wspólnocie.

Licząc na Wasze uczestnictwo w zmaganiach olimpijskich życzę wytrwałości i solidnej pracy w przygotowywaniu się do kolejnych etapów Olimpiady.

Niech zwyciężają najlepsi !!!

 

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Przewodniczący Komitetu Głównego

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Olimpijczycy,

pragniemy poinformować, że do wykazu literatury (blok zmienny) została wprowadzona nowa pozycja książkowa wydana w 2023 roku – Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tadeusz Wallas, Paweł Stawarz, Integracja europejska. Uwarunkowania, istota i następstwa, ASPRA-JR, Warszawa 2023.

Komitet Głównego Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

65 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
temat zmienny: „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”

program >>>

literatura >>>

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDŹ-STANOWISKO

Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

w sprawie przeprowadzenia zawodów okręgowych

64 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

w dniu 28 stycznia 2023 roku

          Ze względu na przebieg i efekty tegorocznego etapu okręgowego stwierdzamy, co następuje:

 • Program Olimpiady, znany jej uczestnikom, już od lipca 2022 r., uwzględniał w tym roku zarówno wiedzę o społeczeństwie, jak i wymiar historyczny procesów społecznych.
 • Program każdej Olimpiady musi być odesłaniem do podstawy programowej, ale nie może ograniczać się tylko do niej, musi ukazywać szerszy kontekst zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych i historycznych.
 • Zawody olimpijskie nie są kolejną klasówką szkolną, ale przedsięwzięciem o poważnym ciężarze merytorycznym i intelektualnym.
 • Ewentualny sukces w Olimpiadzie pozwala pominąć szkolny egzamin maturalny i postępowanie egzaminacyjne na studia, co zobowiązuje zarówno organizatorów, jak i uczniów do zachowania odpowiedniego poziomu merytorycznego.
 • Niska punktacja, którą osiągnęła znacząca część uczniów na etapie pisemnym spowodowała podjęcie przez Komitet Główny decyzji o obniżeniu punktacji, kwalifikującej do etapu ustnego do 20 punktów – tj. 40% prawidłowo udzielonych odpowiedzi (pierwotnie regulamin opisuje sytuację dopuszczenia uczestników, którzy otrzymali 50% punktów) – obniżenie progu poniżej 20 punktów, a tym samym poniżej 40% świadczyłoby o naruszeniu minimalnej granicy poziomu jakościowego olimpiady.
 • Powyższa decyzja mieści się w funkcjonalnej wykładni Regulaminu w szczególności par. 2.2.5. Komitet Główny realizuje uprawnienia Organizatora. W szczególności ma prawo do:
   5) podejmowania decyzji nieobjętych niniejszym Regulaminem.
  Regulamin szczegółowo opisuje zasady kwalifikacji uczestników do kolejnego etapu zawodów okręgowych w sytuacji uzyskania przez nich minimum 25 punktów z testu. Taka sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia, w dniu 28 stycznia 2023 w trakcie zawodów okręgowych – tak słaby wynik Olimpijczyków nie występował dotychczas, stąd nie mógł być ujęty w Regulaminie.
  Warto w tym miejscu przypomnieć o analogicznej sytuacji, znanej większości Olimpijczyków, dotyczącej podęcia przez Komitet Główny decyzji nie objętej regulaminem. Dwukrotnie Komitet Główny w trakcie trwania zawodów centralnych podjął decyzje o przyznaniu uczestnikom zawodów centralnych tytułu finalisty – choć Regulamin szczegółowo   opisuje konieczne do spełnienia wymogi, aby uzyskać tytuł finalisty i laureata (par.8.1. Regulaminu). Powyższa decyzja nie wzbudziła wówczas wśród Olimpijczyków żadnego sprzeciwu dotyczącego działania wbrew Regulaminowi.
 • Przedmiotowa decyzja nie stawiała żadnego z uczestników w gorszej sytuacji, a umożliwiła kolejnej grupie, która osiągnęła najlepsze rezultaty uczestniczyć w etapie ustnym. Trudno zatem zgodzić się ze stwierdzeniem, że wprowadzone rozwiązanie na korzyść uczestników jest krzywdzące. Komitety Okręgowe poparły wprowadzone rozwiązanie.
  W przypadku obniżania punktacji zawsze znajdzie się grupa osób, nie spełniająca nadal kryteriów zakwalifikowania się do dalszej części zawodów (również w pierwotnej regulaminowej sytuacji są tzw. ,,osoby pod kreską”).
  Obniżenie progu punktowego było jedynym rozwiązaniem dającym większej grupie uczniów awans do drugiego etapu zawodów – a tym samym wypełnieniu miejsc w zawodach centralnych. Ponadto osoby, które otrzymały z testu 25 punktów i więcej zostały zakwalifikowane w okręgach do zawodów centralnych lub zostaną zakwalifikowane z tzw. ,,listy krajowej” jeżeli otrzymały również pozytywny wynik z etapu ustnego.
 • Nie jest prawdziwy podnoszony przez Państwa zarzut, jakoby wśród uczestników znalazły się takie osoby, które nie przystąpiły do egzaminu ustnego, ponieważ wyjechały z uczelni będących organizatorami zawodów okręgowych – po sprawdzeniu jak w poszczególnych okręgach wyglądała ta sytuacja.  Informujemy, że takich uczniów nie było. Każda z osób, której to prawo przysługiwało została poinformowana i dopuszczona do egzaminów ustnych. Występowały oczywiście sytuacje, że osoby były ,,zawracane” – szczególnie w małych okręgach, które część pisemną skończyły bardzo szybko ( ze względu na mniejszą liczbę uczniów zakwalifikowanych do zawodów okręgowych).
 • Zweryfikowany został również zarzut, podnoszony przez Państwa (jak i niektórych opiekunów), udostępnienia przez ,,niektóre okręgi zestawów pytań na egzamin ustny”. W żadnym z Komitetów Okręgowych nie było takiej sytuacji.
 • Testy układane są tak, aby ich wydruk przez komisje szkolne (w trakcie zawodów szkolnych) czy okręgowe (w trakcie przebiegu zawodów okręgowych) nie wymagał użycia kolorów. Niemożliwe jest odniesienie się Komitetu Głównego do jakości wydruków jednostkowych egzemplarzy testu. Niemniej w sytuacji problemów z jakością wydruku ewentualne uwagi dot. nieczytelności testu zgłaszać należy w trakcie przebiegu zawodów osobom nadzorującym, analogicznie jak w przypadku klasówek szkolnych (nie po ich zakończeniu).
 • Podnoszone zastrzeżenie do zadania 3 nie znajduje odzwierciedlenia w programie Olimpiady. Zagadnienie podnoszone w zadaniu pokrywa się punktem programu „rekrutacja i selekcja ludzi do klasy politycznej”. Pytanie 17 związane jest z punktem „Komunikacja społeczna we współczesnej Polsce”. Związek Miast Polskich, którego dotyczy pytanie 26 wiąże się z zagadnieniami „Samorząd terytorialny po 1990 roku i jego znaczenie dla zasady decentralizacji państwa.” czy „Organy samorządu terytorialnego i ich zadania.” Zadanie 28 i 29 dotyczą wydarzeń z historii III RP kluczowych dla debat politycznych i rozwoju politycznego Polski po 1989 r., z którymi wiążą się całe bloki z programu stałego Olimpiady a w szczególności punkt „Polska – rozwój ustrojowo-prawny” (np. zagadnienie „Transformacja konstytucyjna w latach 1989-1997.”) czy „Polityka” (np. zagadnienie „Zasada pluralizmu politycznego i kształtowanie się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku.” czy „Główne partie polityczne współczesnej Polski: ich specyfika ideowa i programowa, wyniki wyborów, tworzenie i funkcjonowanie koalicji partyjnych po 1989 roku, przywódcy. Rola wyborów prezydenckich i przywództwa głowy państwa po 1989 roku”. Oba zadania na dobieranie dawały możliwość zdobycia także 1 punktu za częściowo poprawne odpowiedzi a oba zadania łącznie dawały możliwość uzyskania 4 punktów, czyli zaledwie kilka procent całości możliwego do uzyskania z testu wyniku. Identyczną strukturę punktową miało pytanie 31 dot. klasycznych prac dla rozwoju wiedzy, nauk społecznych i badań nad kluczowymi zagadnieniami objętymi programem Olimpiady. 
 • Trudno merytorycznie odnieść się do uwagi, że poszczególne pytania są „niestosowne” czy „nie zachęcają do nauki ani zdobywania wiedzy”. Ocenę atrakcyjności pytań pozostawiamy do subiektywnej oceny uczestników.
 • W wyniku obniżenia punktacji do zawodów centralnych zostało zakwalifikowanych 84 uczniów. Ponadto w najbliższym czasie będziemy komunikowali się z osobami, które zostaną zakwalifikowane do zawodów centralnych z tzw. ,,listy krajowej”.

P.S. Odpowiedzi na odwołania indywidualne zostaną udzielone w terminie przewidzianym prawem.

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk

Przewodniczący Olimpiady

Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

wraz z Komitetem Głównym Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,
z wielką radością witam Was w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Tegoroczny Blok zmienny – poświęcony został ,,Wyborom w Państwie Współczesnym” – jest to temat bardzo aktualny i korespondujący z wyborami w Polsce w najbliższych latach. Zmianom nie uległy dotychczasowe procedury przeprowadzania zawodów. Mam nadzieję na szeroki odzew z Waszej strony i liczne uczestnictwo w olimpijskich zawodach. Zachęcam do udziału w tegorocznej edycji Olimpiady, życzę wielu sukcesów naukowych w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023.
Z olimpijskim pozdrowieniami


Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 maja 2022 r. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 nadal będzie organizatorem jednej z najstarszych Olimpiad w Polsce – Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Już wkrótce zostanie zamieszczony na stronie internetowej program stały oraz zmienny, wykaz zalecanej literatury, regulamin oraz temat zmienny na rok szkolny 2022/2023.

II Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp.

W chwili obecnej życzymy wszystkim Państwu udanych wakacji pełnych wrażeń i nowych doświadczeń.

Bezpieczne wakacje 2021 | Gmina Kochanowice

Komitet Głównego Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań realizuje XV edycję konkursu o stypendium dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu:

News na stronie www Miasta Poznania:

https://www.poznan.pl/mim/studia/news/stypendia-miasta-poznania-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad-przedmiotowych,181605.html

Strona konkursu:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

Post na Facebooku Poznań Przyciąga:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=383138937165716&set=a.153546130124999

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Uczestnicy, 

Gratulujemy wszystkim Państwu wysokiego poziomu wiedzy. 

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady prof. dra hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka – wszyscy uczestnicy zawodów III stopnia otrzymali status Finalisty Olimpiady. 

Uczestnicy od miejsca 30 do miejsca 1 otrzymują status LAUREATA OLIMPIADY. 

Laureatów Olimpiady zapraszamy w dniu 2 kwietnia do Warszawy na wręczenie nagród. 

Uczestnicy od miejsca 1 do miejsca 9 będą uczestniczyli w Quizie wyłaniającym zwycięzcę 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Chcielibyśmy Państwa również poinformować, że w wyniku dodatkowej weryfikacji testów z I etapu – ze względu na zauważony drobny błąd informatyczny w systemie zliczającym punkty – w przypadkach, w których zmiana wpłynęła na końcową liczbę punktów z testu dokonana została korekta punktacji – tylko i wyłącznie na korzyść uczestnika. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady.

Przewodniczący 

Komitetu Głównego Olimpiady 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Olimpijczycy, Uczestnicy zawodów Finałowych 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W związku z postępowaniem odwoławczym, w którym ustalono, że w niektórych przypadkach odnotowano usterki techniczne w trakcie pisania testu, Komitet Główny Olimpiady postanawia, co następuje:

Uczestnicy zawodów centralnych w dniu 26 marca 2022 roku, którzy napisali test otrzymują status FINALISTY tegorocznej 63 edycji Olimpiady.

Powyższe stanowisko zostało podyktowane w szczególności docenieniem przez Komisje Egzaminacyjne wysiłku uczniów włożonego w przygotowanie do etapu centralnego Olimpiady oraz wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej uczniów.

Ponadto sytuacja zgłaszania usterek technicznych spowodowała powstanie wątpliwości, które trudno rozstrzygnąć w sposób jednoznaczny.

Komitet Główny Olimpiady wyraża nadzieje, że kolejne edycje Olimpiady będą prowadzone w warunkach stacjonarnych, co umożliwi odzwierciedlenie różnych typów osiągnięć: Laureata, Finalisty i Uczestnika Zawodów III stopnia.

Dodatkowo powyższa decyzja została podjęta ze względu na panującą od wielu miesięcy pandemię.

Komitet Główny wyraża również przekonanie, że złożone przez Uczestników Olimpiady zażalenie było podyktowane troską o uczciwe przeprowadzenie Finału Olimpiady z poszanowaniem zasady fair play.

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Prof. dr hab. Ewa Maria Marciniak (sekretarz naukowy)

Mgr Anna Olejniczak

Komitet Główny

Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy, Uczestnicy 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji zawodów centralnych w dniu 26 marca 2022 roku

o godz. 9:00 – Otwarcie Finału 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Na adresy mailowe wskazane w Karcie Uczestnika będą Państwu przesyłane dodatkowe informacje – w tym linki do łączenia na spotkania (również poprzez Sekretarzy Okręgowych z Waszych okręgów).

ok. godz. 9:30 – 10:30 Test olimpijski przeprowadzony on-line

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzenia testu będziemy wysyłać na Wasze adresy e-mailowe.

ok. godz. 14:00 Ogłoszenie wyników testu olimpijskiego

Punkty z testu oraz informację o zakwalifikowaniu do II etapu zawodów centralnych (egzaminów ustnych) będziemy przesyłali drogą e-mailową. W pierwszej kolejności będziemy komunikowali się z osobami, które przejdą do II etapu zawodów. Ważne jest, abyście Państwo potwierdzili otrzymanie wiadomości o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu.

Niezwłocznie po ustaleniu wszelkich formalności prześlemy osobom zakwalifikowanym do egzaminów ustnych link oraz godzinę łączenia z Komisją Egzaminacyjną.

ok. godz. 16:00 – Początek egzaminów ustnych

Godzina rozpoczęcia II etapu zawodów może ulec przesunięciu

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 27 marca br. w godzinach przedpołudniowych.

Wyniki zostaną przesłane drogą e-mailową bezpośrednio do Państwa.

Przypominamy, że wręczenie nagród dla 30 laureatów Olimpiady oraz QUIZ odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2022 roku w Uniwersytecie Warszawskim.

TEST OLIMPIJSKI – pod koniec przyszłego tyg. ok. 24 marca br. planujemy przeprowadzenie próbnego krótkiego testu – będziemy Państwa informować o szczegółach.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Zawody Centralne 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbędą się w dwóch częściach:

W formule zdalnej zostanie przeprowadzony I i II etap zawodów. 

Termin zawodów centralnych – I i II etapu nie ulegnie zmianie.

Z uwagi na sytuację nie planujemy niestety spotkania w Warszawie wszystkich uczestników zawodów centralnych wraz z opiekunami, tak jak to miało miejsce w tradycyjnej formule.

W dniu 26 marca (sobota) 2022 roku zostanie przeprowadzona pierwsza część zawodów centralnych:

 – I etap zawodów – Test Olimpijski (przeprowadzony zdalnie) – o szczegółach dotyczących przeprowadzenia testu będziemy Państwa sukcesywnie informować

 – II etap zawodów – Egzamin ustny, zostanie również przeprowadzony on-line.

Dokładne godziny rozpoczęcia zawodów podane będą później.

Druga część zawodów centralnych:

Chcielibyśmy jednak, abyście choć trochę poczuli ,,klimat” uczestnictwa w Finale Olimpiady, w związku z tym planujemy organizację Quizu z udziałem dziewięciu najlepszych Olimpijczyków oraz wręczenie nagród wszystkim 30 laureatom Olimpiady (tylko i wyłącznie) w formule stacjonarnej.

Quiz odbyłby się w dniu 2 kwietnia (sobota) 2022 roku, w Uniwersytecie Warszawskim.

Wkrótce będziemy przesyłać do Państwa więcej szczegółów, informować na bieżąco.

Z olimpijskimi pozdrowieniami

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk

Przewodniczący Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szanowni Uczestnicy zawodów okręgowych 63 edycji Olimpiady, 
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, Komitet Główny Olimpiady zmienia formułę zawodów okręgowych. Termin zawodów pozostaje bez zmian – 29 stycznia 2022. Zawody okręgowe zostaną przeprowadzone zdalnie. 
Poniżej zamieszczamy szczegółowy Regulamin zawodów okręgowych.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szanowni Uczestnicy OWoPiŚW,
I etap zawodów Olimpiady – test w szkołach rozpocznie się o godz. 9:00 w dniu 26 listopada 2021r.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Uczniowie,

w związku z 100-tną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu RP zwróciła się z prośbą do Organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym o przeprowadzenie Konkursu poświęconego problematyce władzy ustawodawczej w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności roli Senatu RP.

Konkurs dedykowany jest młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Będzie podzielony na dwa etapy – zawody szkolne oraz centralne. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie.

Szczegóły dotyczące terminów, przebiegu oraz wymogów zostaną podane w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, jak również prosimy o rozpropagowanie go wśród swoich rówieśników – uczniów szkół ponadpodstawowych.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

63 edycja OWoPiŚW

Polska jesień już nadchodzi

słońce w złotych liściach brodzi

wysoko w gałęziach szumi las,

że nową edycję zacząć czas.

Olimpijczyków Rodzina na START!

a Wasz trud nagrody jest wart,

więc mimo Covidowych okoliczności

– mądrości, zdrowia i wytrwałości !

prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,

uprzejmie informujemy, że zmienny blok tematyczny LXIII edycji olimpiady w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się pod hasłem: „DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWNE”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy, Drogie Olimpijki,
chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję Wioski Olimpijskiej  – wakacyjnego obozu naukowego dla finalistów/ek i laureatów/ek olimpiad szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa organizowana jest od 2008 roku przez członków Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile – wyróżniających się studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych.
Wioska Olimpijska odbędzie się w terminie 15 – 22.08.2021 roku. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w tym roku wyjątkowo obóz przyjmie formę zdalną – zarówno warsztaty, jak i pozostałe wydarzenia, odbędą się za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych.
W rekrutacji mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty jednej z olimpiad szkół ponadgimnazjalnyvh, otrzymany w latach 2018–2021 oraz niebędące czynnymi studentami/-kami uczelni wyższych. Ponadto, wymagany jest dostęp do sprzętu umożliwiającego udział w obozie prowadzonym w formie zdalnej.
Wysyłanie aplikacji na Wioskę możliwe będzie do 13.06.2021 za pomocą poniższego formularza: https://forms.gle/8ki4H9xKYvSV82vv7
W ramach formularza należy m.in. przesłać list motywacyjny (450–500 słów), opisujący co udział w Wiosce Olimpijskiej będzie dla Was znaczył i jak Wam pomoże w samorozwoju. Wymagane są również skany zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznego obozu, oferowanych warsztatów, oraz procedury rekrutacyjnej można znaleźć w folderze informacyjnym Wioski Olimpijskiej 2021: https://bit.ly/33LKOhe
Udział w Wiosce jest bezpłatny. Członkowie Collegium Invisibile działają pro publico bono. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Jacka Popiela.

Komitet Główny Olimpiady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Miło nam poinformować, że jednym z wielu partnerów/sponsorów tegorocznej Olimpiady był Instytut Nauk o Polityce i Administracji | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – UP

Przesyłamy Państwu do zapoznania się ofertę Uniwersytetu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Instytut Nauk o Polityce i Administracji | Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (up.krakow.pl)

Komitet Główny Olimpiady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Poniżej znajdziecie uaktualniony program Finału Olimpiady. Prosimy o zapoznanie się.

Komitet Główny Olimpiady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy, uczestnicy etapu centralnego!

W związku z zapytaniami dotyczącymi rozbudowanych pytań problemowych w odpowiedzi uprzejmie informujemy, że niektóre z pytań będą wymagały omówienia kilku aspektów danego zjawiska.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,
finał Olimpiady tuż, tuż. Podajemy zatem
oraz
 
Do zobaczenia wkrótce.
Życzymy powodzenia, niech zwyciężają najlepsi !!!
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Uczestnicy

w dniu 11 marca br. do Państwa okręgów została przesłana następująca informacja dotycząca organizacji zawodów III stopnia

Zawody odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie tzn. w dniach 27-28 marca 2021 roku.

Zawody z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną zostaną przeprowadzone całkowicie w trybie zdalnym.

Formuła zawodów z uwagi na okoliczności zostanie zmodyfikowana, w porozumieniu i przy akceptacji MEN. Zawody III stopnia Olimpiady powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający jak najlepszą weryfikację wiedzy uczestników: dlatego też w miejsce dotychczasowej formuły (testu a następnie egzaminów ustnych) wprowadzamy znacząco rozbudowany egzamin ustny dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych, który wyłoni laureatów oraz finalistów Olimpiady w roku 2021.

Utrzymana została formuła QUIZU I z udziałem najlepszych 9 zawodników oraz QUIZU II konkursu oratoryjnego o nagrodę przewodniczącego – ta część odbywać się będzie również w trybie zdalnym w dniu 28 marca 2021 (QUIZ I, QUIZ II).

Egzamin ustny odbywać się będzie w dniu 27 marca 2021.

W ciągu najbliższych dni prześlemy szczegółowy Regulamin przebiegu zawodów centralnych oraz ramowy program.

Z olimpijskimi pozdrowieniami

Komitet Główny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Program Stypendiów Pomostowych dla uczestników III etapu olimpiad

Link do pobrania ulotki:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/03/Stypendia-Pomostowe-Ulotka-Olimpijczycy-2021_big.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Olimpijczycy,
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy poniżej wyciąg z regulaminu dotyczący zawodów szkolnych tegorocznej Olimpiady. W zakładce REGULAMIN znajdziecie Państwo całą treść dokumentu.
W zakładce OKRĘGI został przedstawiony przydział miejsc w zawodach centralnych.
 

Zawody II stopnia (okręgowe) – przepisy obowiązujące podczas LXII edycji olimpiady

ZAWODY OKRĘGOWE _2020_2021

Zawody I stopnia (szkolne) w roku szkolnym 2020/ 2021

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym podjął decyzję o zmianie dotychczasowej formuły zawodów szkolnych.

Zawody szkolne polegają na napisaniu pracy pisemnej na jeden z podanych poniżej tematów*.

TEMAT I. Demokracja w Unii Europejskiej

TEMAT II. Bezpieczeństwo publiczne a wolność jednostki we współczesnym świecie

TEMAT III. Media społecznościowe a demokracja

TEMAT IV. Kapitał społeczny w Polsce – przyczyny i potencjalne skutki stanu obecnego

 1. Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na napisaniu przez ucznia pracy pisemnej na tematy przygotowane przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady, sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
 2. Uczniowie piszą pracę samodzielnie.
 3. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną praca winna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczyciela przedmiotu lub osoby wskazanej przez Dyrektora Szkoły, do dnia 27 listopada 2020 roku.
 4. Praca powinna być przesłana w formie skanu – wszystkie strony powinny być podpisane własnoręcznie przez ucznia.
 5. Praca sprawdzana jest i oceniana przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z kluczem  przesłanym przez Komitet Główny za pośrednictwem Sekretarzy Okręgowych.
 6. Komisja Szkolna kwalifikuje do zawodów okręgowych maksymalnie 10 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów.
 7. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości uczniów biorących udział w Olimpiadzie, w sposób przyjęty tradycyjnie w danej szkole, zgodnie z zasadami udostępniania informacji do wiadomości publicznej zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komisja Szkolna wysyła do Komitetu Okręgowego protokół wraz z pracami uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego.

 

 

*Wymogi formalne i techniczne pracy

# Praca pisemna powinna mieć 4-5 stron objętości

# Tekst główny- czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, tekst wyjustowany (wyrównany obustronnie); wszystkie marginesy – 2,5 cm (górny, dolny, lewy, prawy).

# Przypisy dolne – czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza, tekst wyjustowany (wyrównany obustronnie).

# Bibliografia i przypisy – zgodnie z polską normą bibliograficzną (sposób zapisu bibliografii nie będzie przedmiotem oceny). Skrótowce w przypisach mogą być zarówno łacińskie, jak i polskie.

Życzymy powodzenia, niech zwyciężają najlepsi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Uczestnicy Olimpiady,
62 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będzie inna od poprzednich. Musimy się zmierzyć z trudną dla nas wszystkich rzeczywistością. Dołożymy wszelkich starań, aby 62 edycja Olimpiady zrealizowana została na wszystkich jej etapach z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.
Przed nami zawody szkolne – na pewno nie odbędą się one w przyjętej dotychczas formule. Musimy dostosować przeprowadzenie zawodów szkolny do wszystkich obostrzeń nałożonych przez Rząd. Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie ostatecznego kształtu zawodów szkolnych. Mierzymy się z rzeczywistością, na którą nikt z nas nie był dostatecznie przygotowany.
W ciągu najbliższych kilku dni poinformujemy Państwa, zarówno przez Sekretarzy Okręgowych oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej, o przebiegu zawodów szkolny 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Dziękujemy za zrozumienie sytuacji, z którą borykamy się wspólnie.
Komitet Główny Olimpiady
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szanowni Olimpijczycy, Przyjaciele Naszej Olimpiady,
z wielkim żalem i smutkiem chcieliśmy poinformować, że w dniu 8 października 2020 roku w wieku niespełna 22 lat,
odszedł od nas jeden z najlepszych olimpijczyków
KAROL GLIWNY

W roku szkolnym 2015/2016 zajął I miejsce w LVII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, osiągając najlepszy wynik w finałowym quizie.
Karol był również laureatem XXI miejsca LVI Olimpiady oraz finalistą LVIII edycji naszej Olimpiady.
Ukończył XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, obecnie był studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Cześć Jego Pamięci
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Uczestnicy Olimpiady!

Obserwując trudną dzisiejszą rzeczywistość, w której przyszło się nam zmierzyć z organizacją Olimpiady, dokładając wszelkich starań, aby odbyła się kolejna jej edycja w roku szkolnym 2020/2021 z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa pracujemy nad rozwiązaniami regulaminowymi.
Wkrótce zostanie on umieszczony na stronie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,

uprzejmie informujemy, że zmienny blok tematyczny LXII edycji olimpiady w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się pod hasłem: „Polonia i emigracja polska w XX wieku”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Olimpijczycy,

uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań realizuje XIII edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

W załączniku znajduje się informacja o konkursie (Stypendia Miasta Poznania inf o konkursie ) oraz listy gratulacyjne Jacka Jaśkowiaka i Rektorów poznańskich uczelni do tegorocznych finalistów (Gratulacje Prezydenta i Rektorów) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą przeprowadzania olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.

Poniżej zamieszczamy jej treść wraz z Rozporządzeniem Ministra.

25 marca br. zostało podpisane Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów.  Najważniejsze rozstrzygnięcia:

1)      od dnia wejścia  w życie rozporządzenia tj. od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

2)      wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad;

 Przepisy dotyczą  wszystkich olimpiad przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisów wykonawczych –  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn.zm).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Komitet Główny Olimpiady
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,
odpowiadając na pytania oraz prośby o wytyczne, dotyczące sposobu postępowania w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiamy poniżej informacje dotyczące organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów.
W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:
Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.
 
 
Komitet Główny Olimpiady
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drodzy Olimpijczycy,
jak zauważyliście koronawirus rządzi światem i w jego następstwie  zmuszony jestem do odwołania zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Ze względu na zaistniałą sytuację czekamy na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie statusu i ewentualnych dodatkowych przywilejów laureatów szczebla okręgowego.
 
Z życzeniami zdrowia
Konstanty Wojtaszczyk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Z radością informujemy, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronat Honorowy nad 61edycją naszej Olimpiady.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.
                                                                                

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

                                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo,
test na zawody szkolne 2019/2020 znajduje się zakładce testy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Otwieramy kolejną edycję Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Już 26 listopada br. rozpoczną się pierwsze zmagania i rywalizacja o dotarcie do Wielkiego Finału – zawody szkolne.

Niech talent i wytrwałość w dążeniu do celu pozwolą Wam osiągnąć najwyższe laury.

POWODZENIA 🙂

Z olimpijskimi pozdrowieniami
Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmienny blok tematyczny LXI edycji olimpiady odbędzie się pod hasłem ” Wyzwania społeczne współczesnego świata”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło na naszą korzyść konkurs na organizację Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Zapraszam więc zainteresowanych uczniów i nauczycieli do podjęcia działań w kierunku uczestnictwa w kolejnej – 61 edycji Olimpiady.

Per aspera ad astra.

Z olimpijskimi pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Laureaci i Finaliści LX edycji Olimpiady,

miło nam poinformować, że Miasto Poznań realizuje obecnie XII edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.

http://www.poznan.pl/mim/studia/wstep,p,10646,10647,10652.html

Laureaci i finaliści tegorocznej Olimpiady mogą składać wnioski o stypendium i tym samym podejmować studia w Poznaniu.

W załączniku znajduje się list gratulacyjny Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz listy Rektorów poznańskich uczelni.

List Gratulacyjny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Citius-Altius-Fortius

Drodzy Olimpijczycy,

tegoroczna , 60 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zmierza do końca. Gratuluję dotychczasowej determinacji, pracowitości i wierności ideałom olimpijskim. Czołowi zwycięzcy zawodów okręgowych przystępują do rozgrywek finalnych.

Niech zwyciężają najlepsi !!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronat Honorowy nad jubileuszową 60-tą edycją naszej Olimpiady.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Non scholae, sed vitae discimus !

Jesteście na półmetku zawodów olimpijskich

Sukces tuż, tuż

3….2….1…..0… START !!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji

dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok.

W tych wyjątkowych dniach życzę Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Informacja w sprawie testu z zawodów szkolnych z dnia 16 listopada 2018 r., dotycząca arkusza odpowiedzi:
 
W zadaniu 3 pkt. 4 uznajemy za poprawną odpowiedź jeżeli uczeń wpisał jedną z trzech osób: Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,

kolejna 60-ta edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – zawody szkolne nieuchronnie się zbliża. Życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, olśnienia intelektualnego podczas wypełniania testów olimpijskich oraz odrobinę szczęścia popartego uśmiechem losu.

z olimpijskimi pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

60 lat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

współorganizatorzy:

                          

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uprzejmie informuje, że w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. odbędzie się Zjazd /spotkanie/ laureatów, finalistów i uczestników zawodów centralnych Olimpiady z okazji Jubileuszu 60-lecia jej trwania. Spotkanie stworzy okazję do integracji środowiska, wspomnień i wymiany poglądów na temat współczesnych wizji Polski, Europy i Świata.
Proponowany Zjazd Olimpijczyków obejmie w szczególności: seminarium z udziałem najbardziej znanych w życiu publicznym laureatów Olimpiady, wspomnień czar – rola Olimpiady w moim życiu prywatnym i zawodowym, wspólny lunch i uroczysta kolacja, występ artystyczny, uroczyste wręczenie nagród laureatom 60 edycji Olimpiady i spotkanie z zaproszonymi gośćmi.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich laureatów, finalistów oraz uczestników zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wraz z nauczycielami przygotowującymi laureatów do Olimpiady do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu.

Warunki uczestnictwa i rejestracji:
1. Pobranie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego
2. Wypełnienie formularza i odesłanie do dnia 1 lutego 2019 r.
na adres:
Instytut Europeistyki
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
z dopiskiem „Jubileusz 60-lecia Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”
oraz e-mail: kzabielska@uw.edu.pl; 60latolimpiady@uw.edu.pl
3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Zjeździe (dane w formularzu)
4. Przesłanie dowodu wpłaty na wskazany wyżej adres nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania
Kontakt:
mgr Katarzyna Zabielska, tel. (22) 55 20 234

Z olimpijskimi pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Harmonogram LX edycji Olimpiady

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Lato, lato, lato czeka razem z latem……………………. nabierajcie sił po odbytej kolejnej edycji Olimpiady oraz entuzjazmu twórczego przed kolejnymi zmaganiami Olimpijskimi

Z pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM LX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.  Harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zbliża się czas matur. Olimpiada towarzyszy Waszym oczekiwaniom i nadziejom. Trzymajcie olimpijski fason i poziom. Matura to symboliczne przejście do dorosłego życia. Najlepsze wyniki otworzą Państwu drogę do wymarzonych kierunków studiów. POWODZENIA !!!

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zakończyła się kolejna edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Gratuluję laureatom, finalistom i uczestnikom wszystkich szczebli zmagań olimpijskich. W trudnej, szczególnie w tym roku, konkurencji Olimpijczycy wykazali solidną wiedzę i determinację, refleksyjność i pracowitość Per aspera ad astra. Quo vadis: Dla Laureatów i w pewnym zakresie Finalistów spełnia się już wizja studenta. Bądźcie wytrwali i korzystajcie być może z najpiękniejszego okresu w swoim życiu – czasu studiów.

Wielkie podziękowania kieruję na ręce Nauczycieli, którzy włożyli szczególny kapitał intelektualny w przygotowanie uczniów. Gratuluję Rodzicom i Dziadkom za ich sekundowanie poszczególnym etapom zmagań olimpijskich.

Z olimpijskimi pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Zbliżają się centralne zawody – finał 59 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Dotychczasowe zmagania olimpijskie wykazały, że zaproponowane treści stanowiące przedmiot egzaminu były relatywnie trudne. Wielka determinacja Olimpijczyków sprawiła, że najlepszych, blisko 90 uczestników bierze udział w zawodach centralnych. Jest to Wasz wielki sukces jak i niewątpliwa satysfakcja Nauczycieli i Rodziców. Finał Olimpiady to też jej coroczne święto. Niech zwyciężają najlepsi.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Z prawdziwą satysfakcją gratuluję Państwu udanej kwalifikacji do II etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (okręgowego). Wykonaliście godny pochwały hart ducha i wysoką kompetencję merytoryczną. Per aspera ad astra. Powodzenia w zawodach szczebla okręgowego.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                     Wielka Rodzino Olimpijczyków !!!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
by nadchodzące Święta były przepełnione ciepłem, radością oraz refleksją nad czasem minionym i planami na Nowy Rok.

Niech ten szczególny okres będzie źródłem pogody ducha i dobrej energii,

a 2018 rok niech będzie czasem spełnionych marzeń, pełnym optymizmu, wiary i niegasnącej nadziei.

                                                                                                                                                                           Komitet Główny Olimpiady

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,
w związku z zapytaniami skierowanymi do Komitetu Głównego Olimpiady przestawiamy wyjaśnienia odpowiedzi zamieszczonych w kluczu do testu 59 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

Pytanie nr 2: właściwa odpowiedź: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

W pytaniu tym chodziło o sprawdzenie znajomości nazwy Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, nie uznaje się odpowiedzi Republika Macedonii.

Pytanie nr 13: uznaje się również odpowiedź: Hiszpania – Król Filip.

Pytanie nr 20: zdanie jest fałszywe

Zasadniczą trudnością w zadaniu było rozróżnienie między procentem a punktem procentowym. Punkt ten sprawdzał umiejętność ucznia do rozróżnienia tych pojęć.

Przedmiotowy wzrost wynosił 5 punktów procentowych (w skrócie p.p) a nie 5 procent (5%).

Chcąc wytłumaczyć uczniowi dlaczego zdanie jest fałszywe można podać następujący przykład: wzrost wielkości z 20% do 40% jest równy 20 punktom procentowym ale w procentach wynosi 100%.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA !!!
Klucz do testu będzie dostępny w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w zakładce „testy”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szanowni Państwo,
test na zawody szkolne 2017 znajduje się na stronie
Głównej Olimpiady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo!
Przypominamy, iż zgodnie z Harmonogramem Olimpiady zawody szkolne muszą rozpocząć się we wszystkich szkołach o godz. 9.00 w dniu 17 listopada br.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, doceniając znaczenie edukacyjne i wieloletnią tradycję organizowanej Olimpiady wyraził zgodę na przyjęcie Patronatu Honorowego nad 59. edycją Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Zbliżają się tegoroczne szkolne zawody (17 listopada) Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otwierające kolejną edycję Olimpiady. Jesteśmy usatysfakcjonowani relatywnie dużą liczbą zgłoszeń. Liczymy na bardzo dobre przygotowanie wszystkich uczestników i intelektualną gotowość do podjęcia szlachetnej konkurencji o indeks studenta.

 Z olimpijskimi pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA !!!

Przypominamy, iż dnia 31 października 2017 roku mija termin zgłaszania szkół do udziału w zawodach szkolnych Olimpiady. Szkoły należy zgłaszać do odpowiednich Komitetów Okręgowych.

Serdecznie zapraszamy !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Roczne stypendium Miasta Łodzi dla laureatów i finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych >>>

Drodzy Olimpijczycy!

Zawody Centralne 63 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym odbędą się w dwóch częściach:

W formule zdalnej zostanie przeprowadzony I i II etap zawodów. 

Termin zawodów centralnych – I i II etapu nie ulegnie zmianie.

Z uwagi na sytuację nie planujemy niestety spotkania w Warszawie wszystkich uczestników zawodów centralnych wraz z opiekunami, tak jak to miało miejsce w tradycyjnej formule.

W dniu 26 marca (sobota) 2022 roku zostanie przeprowadzona pierwsza część zawodów centralnych:

 – I etap zawodów – Test Olimpijski (przeprowadzony zdalnie) – o szczegółach dotyczących przeprowadzenia testu będziemy Państwa sukcesywnie informować

 – II etap zawodów – Egzamin ustny, zostanie również przeprowadzony on-line.

Dokładne godziny rozpoczęcia zawodów podane będą później.

Druga część zawodów centralnych:

Chcielibyśmy jednak, abyście choć trochę poczuli ,,klimat” uczestnictwa w Finale Olimpiady, w związku z tym planujemy organizację Quizu z udziałem dziewięciu najlepszych Olimpijczyków oraz wręczenie nagród wszystkim 30 laureatom Olimpiady (tylko i wyłącznie) w formule stacjonarnej.

Quiz odbyłby się w dniu 2 kwietnia (sobota) 2022 roku, w Uniwersytecie Warszawskim.

Będziemy starali się tak to zorganizować, aby druga część zawodów – QUIZ oraz WRĘCZENIE NAGRÓD – transmitowana za pośrednictwem internetu dla wszystkich Państwa. 

Wkrótce będziemy przesyłać do Państwa więcej szczegółów, informować na bieżąco.

Z olimpijskimi pozdrowieniami

Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk

Przewodniczący Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szanowni Uczestnicy zawodów okręgowych 63 edycji Olimpiady, 
w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, Komitet Główny Olimpiady zmienia formułę zawodów okręgowych. Termin zawodów pozostaje bez zmian – 29 stycznia 2022. Zawody okręgowe zostaną przeprowadzone zdalnie. 
Poniżej zamieszczamy szczegółowy Regulamin zawodów okręgowych.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szanowni Uczestnicy OWoPiŚW,
I etap zawodów Olimpiady – test w szkołach rozpocznie się o godz. 9:00 w dniu 26 listopada 2021r.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Uczniowie,

w związku z 100-tną rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Senatu RP zwróciła się z prośbą do Organizatorów Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym o przeprowadzenie Konkursu poświęconego problematyce władzy ustawodawczej w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności roli Senatu RP.

Konkurs dedykowany jest młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Będzie podzielony na dwa etapy – zawody szkolne oraz centralne. Finał Konkursu odbędzie się w Warszawie.

Szczegóły dotyczące terminów, przebiegu oraz wymogów zostaną podane w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, jak również prosimy o rozpropagowanie go wśród swoich rówieśników – uczniów szkół ponadpodstawowych.

Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

63 edycja OWoPiŚW

Polska jesień już nadchodzi

słońce w złotych liściach brodzi

wysoko w gałęziach szumi las,

że nową edycję zacząć czas.

Olimpijczyków Rodzina na START!

a Wasz trud nagrody jest wart,

więc mimo Covidowych okoliczności

– mądrości, zdrowia i wytrwałości !

prof. dr hab. K. A. Wojtaszczyk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,

uprzejmie informujemy, że zmienny blok tematyczny LXIII edycji olimpiady w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się pod hasłem: „DEMOKRATYCZNE PAŃSTWO PRAWNE”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy, Drogie Olimpijki,
chcielibyśmy zaprosić Was do wzięcia udziału w rekrutacji na tegoroczną edycję Wioski Olimpijskiej  – wakacyjnego obozu naukowego dla finalistów/ek i laureatów/ek olimpiad szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa organizowana jest od 2008 roku przez członków Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile – wyróżniających się studentów i doktorantów uczelni polskich i zagranicznych.
Wioska Olimpijska odbędzie się w terminie 15 – 22.08.2021 roku. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w tym roku wyjątkowo obóz przyjmie formę zdalną – zarówno warsztaty, jak i pozostałe wydarzenia, odbędą się za pośrednictwem platform wideokonferencyjnych.
W rekrutacji mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty jednej z olimpiad szkół ponadgimnazjalnyvh, otrzymany w latach 2018–2021 oraz niebędące czynnymi studentami/-kami uczelni wyższych. Ponadto, wymagany jest dostęp do sprzętu umożliwiającego udział w obozie prowadzonym w formie zdalnej.
Wysyłanie aplikacji na Wioskę możliwe będzie do 13.06.2021 za pomocą poniższego formularza: https://forms.gle/8ki4H9xKYvSV82vv7
W ramach formularza należy m.in. przesłać list motywacyjny (450–500 słów), opisujący co udział w Wiosce Olimpijskiej będzie dla Was znaczył i jak Wam pomoże w samorozwoju. Wymagane są również skany zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznego obozu, oferowanych warsztatów, oraz procedury rekrutacyjnej można znaleźć w folderze informacyjnym Wioski Olimpijskiej 2021: https://bit.ly/33LKOhe
Udział w Wiosce jest bezpłatny. Członkowie Collegium Invisibile działają pro publico bono. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesora Jacka Popiela.

Komitet Główny Olimpiady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Miło nam poinformować, że jednym z wielu partnerów/sponsorów tegorocznej Olimpiady był Instytut Nauk o Polityce i Administracji | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – UP

Przesyłamy Państwu do zapoznania się ofertę Uniwersytetu

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Uniwersytet Pedagogiczny (up.krakow.pl)

Instytut Nauk o Polityce i Administracji | Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (up.krakow.pl)

Komitet Główny Olimpiady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Poniżej znajdziecie uaktualniony program Finału Olimpiady. Prosimy o zapoznanie się.

Komitet Główny Olimpiady

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy, uczestnicy etapu centralnego!

W związku z zapytaniami dotyczącymi rozbudowanych pytań problemowych w odpowiedzi uprzejmie informujemy, że niektóre z pytań będą wymagały omówienia kilku aspektów danego zjawiska.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,
finał Olimpiady tuż, tuż. Podajemy zatem
oraz
 
Do zobaczenia wkrótce.
Życzymy powodzenia, niech zwyciężają najlepsi !!!
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Uczestnicy

w dniu 11 marca br. do Państwa okręgów została przesłana następująca informacja dotycząca organizacji zawodów III stopnia

Zawody odbędą się w wyznaczonym wcześniej terminie tzn. w dniach 27-28 marca 2021 roku.

Zawody z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną zostaną przeprowadzone całkowicie w trybie zdalnym.

Formuła zawodów z uwagi na okoliczności zostanie zmodyfikowana, w porozumieniu i przy akceptacji MEN. Zawody III stopnia Olimpiady powinny być przeprowadzone w sposób umożliwiający jak najlepszą weryfikację wiedzy uczestników: dlatego też w miejsce dotychczasowej formuły (testu a następnie egzaminów ustnych) wprowadzamy znacząco rozbudowany egzamin ustny dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych, który wyłoni laureatów oraz finalistów Olimpiady w roku 2021.

Utrzymana została formuła QUIZU I z udziałem najlepszych 9 zawodników oraz QUIZU II konkursu oratoryjnego o nagrodę przewodniczącego – ta część odbywać się będzie również w trybie zdalnym w dniu 28 marca 2021 (QUIZ I, QUIZ II).

Egzamin ustny odbywać się będzie w dniu 27 marca 2021.

W ciągu najbliższych dni prześlemy szczegółowy Regulamin przebiegu zawodów centralnych oraz ramowy program.

Z olimpijskimi pozdrowieniami

Komitet Główny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Program Stypendiów Pomostowych dla uczestników III etapu olimpiad

Link do pobrania ulotki:
https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/03/Stypendia-Pomostowe-Ulotka-Olimpijczycy-2021_big.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Olimpijczycy,
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy poniżej wyciąg z regulaminu dotyczący zawodów szkolnych tegorocznej Olimpiady. W zakładce REGULAMIN znajdziecie Państwo całą treść dokumentu.
W zakładce OKRĘGI został przedstawiony przydział miejsc w zawodach centralnych.
 

Zawody II stopnia (okręgowe) – przepisy obowiązujące podczas LXII edycji olimpiady

ZAWODY OKRĘGOWE _2020_2021

Zawody I stopnia (szkolne) w roku szkolnym 2020/ 2021

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym podjął decyzję o zmianie dotychczasowej formuły zawodów szkolnych.

Zawody szkolne polegają na napisaniu pracy pisemnej na jeden z podanych poniżej tematów*.

TEMAT I. Demokracja w Unii Europejskiej

TEMAT II. Bezpieczeństwo publiczne a wolność jednostki we współczesnym świecie

TEMAT III. Media społecznościowe a demokracja

TEMAT IV. Kapitał społeczny w Polsce – przyczyny i potencjalne skutki stanu obecnego

 1. Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na napisaniu przez ucznia pracy pisemnej na tematy przygotowane przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady, sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
 2. Uczniowie piszą pracę samodzielnie.
 3. Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną praca winna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczyciela przedmiotu lub osoby wskazanej przez Dyrektora Szkoły, do dnia 27 listopada 2020 roku.
 4. Praca powinna być przesłana w formie skanu – wszystkie strony powinny być podpisane własnoręcznie przez ucznia.
 5. Praca sprawdzana jest i oceniana przez nauczyciela przedmiotu zgodnie z kluczem  przesłanym przez Komitet Główny za pośrednictwem Sekretarzy Okręgowych.
 6. Komisja Szkolna kwalifikuje do zawodów okręgowych maksymalnie 10 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów.
 7. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości uczniów biorących udział w Olimpiadzie, w sposób przyjęty tradycyjnie w danej szkole, zgodnie z zasadami udostępniania informacji do wiadomości publicznej zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komisja Szkolna wysyła do Komitetu Okręgowego protokół wraz z pracami uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego.

 

 

*Wymogi formalne i techniczne pracy

# Praca pisemna powinna mieć 4-5 stron objętości

# Tekst główny- czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza, tekst wyjustowany (wyrównany obustronnie); wszystkie marginesy – 2,5 cm (górny, dolny, lewy, prawy).

# Przypisy dolne – czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia pojedyncza, tekst wyjustowany (wyrównany obustronnie).

# Bibliografia i przypisy – zgodnie z polską normą bibliograficzną (sposób zapisu bibliografii nie będzie przedmiotem oceny). Skrótowce w przypisach mogą być zarówno łacińskie, jak i polskie.

Życzymy powodzenia, niech zwyciężają najlepsi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Uczestnicy Olimpiady,
62 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będzie inna od poprzednich. Musimy się zmierzyć z trudną dla nas wszystkich rzeczywistością. Dołożymy wszelkich starań, aby 62 edycja Olimpiady zrealizowana została na wszystkich jej etapach z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.
Przed nami zawody szkolne – na pewno nie odbędą się one w przyjętej dotychczas formule. Musimy dostosować przeprowadzenie zawodów szkolny do wszystkich obostrzeń nałożonych przez Rząd. Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie ostatecznego kształtu zawodów szkolnych. Mierzymy się z rzeczywistością, na którą nikt z nas nie był dostatecznie przygotowany.
W ciągu najbliższych kilku dni poinformujemy Państwa, zarówno przez Sekretarzy Okręgowych oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej, o przebiegu zawodów szkolny 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Dziękujemy za zrozumienie sytuacji, z którą borykamy się wspólnie.
Komitet Główny Olimpiady
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Szanowni Olimpijczycy, Przyjaciele Naszej Olimpiady,
z wielkim żalem i smutkiem chcieliśmy poinformować, że w dniu 8 października 2020 roku w wieku niespełna 22 lat,
odszedł od nas jeden z najlepszych olimpijczyków
KAROL GLIWNY

W roku szkolnym 2015/2016 zajął I miejsce w LVII edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, osiągając najlepszy wynik w finałowym quizie.
Karol był również laureatem XXI miejsca LVI Olimpiady oraz finalistą LVIII edycji naszej Olimpiady.
Ukończył XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, obecnie był studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Cześć Jego Pamięci
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Uczestnicy Olimpiady!

Obserwując trudną dzisiejszą rzeczywistość, w której przyszło się nam zmierzyć z organizacją Olimpiady, dokładając wszelkich starań, aby odbyła się kolejna jej edycja w roku szkolnym 2020/2021 z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa pracujemy nad rozwiązaniami regulaminowymi.
Wkrótce zostanie on umieszczony na stronie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,

uprzejmie informujemy, że zmienny blok tematyczny LXII edycji olimpiady w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się pod hasłem: „Polonia i emigracja polska w XX wieku”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Olimpijczycy,

uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań realizuje XIII edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu:

https://www.poznan.pl/mim/studia/stypendia-dla-laureatow-i-finalistow-olimpiad,p,10646.html

W załączniku znajduje się informacja o konkursie (Stypendia Miasta Poznania inf o konkursie ) oraz listy gratulacyjne Jacka Jaśkowiaka i Rektorów poznańskich uczelni do tegorocznych finalistów (Gratulacje Prezydenta i Rektorów) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą przeprowadzania olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.

Poniżej zamieszczamy jej treść wraz z Rozporządzeniem Ministra.

25 marca br. zostało podpisane Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów.  Najważniejsze rozstrzygnięcia:

1)      od dnia wejścia  w życie rozporządzenia tj. od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

2)      wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad;

 Przepisy dotyczą  wszystkich olimpiad przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisów wykonawczych –  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn.zm).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Komitet Główny Olimpiady
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,
odpowiadając na pytania oraz prośby o wytyczne, dotyczące sposobu postępowania w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiamy poniżej informacje dotyczące organizacji trzeciego etapu olimpiad i turniejów.
W związku z decyzją o zamknięciu szkół i uczelni wyższych od poniedziałku 16 marca br., Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że:
Należy odwołać trzeci etap (finał) poszczególnych olimpiad i turniejów przy jednoczesnym zagwarantowaniu tytułu finalisty wszystkim uczniom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady czy turnieju. Przyznanie wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do trzeciego etapu danej olimpiady przedmiotowej lub tematycznej (zawodowej) oraz turnieju tytułu finalisty, zagwarantuje im możliwość skorzystania z uprawnień, jakie przysługują finalistom ww. olimpiad i turniejów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w systemie egzaminów zewnętrznych, a w przypadku finalistów olimpiad interdyscyplinarnych zapewni możliwość rekrutacji do szkół wyższych na warunkach określonych przez porozumienia z tymi szkołami.
 
 
Komitet Główny Olimpiady
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Drodzy Olimpijczycy,
jak zauważyliście koronawirus rządzi światem i w jego następstwie  zmuszony jestem do odwołania zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Ze względu na zaistniałą sytuację czekamy na decyzję Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie statusu i ewentualnych dodatkowych przywilejów laureatów szczebla okręgowego.
 
Z życzeniami zdrowia
Konstanty Wojtaszczyk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Z radością informujemy, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronat Honorowy nad 61edycją naszej Olimpiady.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.
                                                                                

Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

                                                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo,
test na zawody szkolne 2019/2020 znajduje się zakładce testy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Otwieramy kolejną edycję Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Już 26 listopada br. rozpoczną się pierwsze zmagania i rywalizacja o dotarcie do Wielkiego Finału – zawody szkolne.

Niech talent i wytrwałość w dążeniu do celu pozwolą Wam osiągnąć najwyższe laury.

POWODZENIA 🙂

Z olimpijskimi pozdrowieniami
Komitet Główny Olimpiady

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

informujemy, że zmienny blok tematyczny LXI edycji olimpiady odbędzie się pod hasłem ” Wyzwania społeczne współczesnego świata”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozstrzygnęło na naszą korzyść konkurs na organizację Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

Zapraszam więc zainteresowanych uczniów i nauczycieli do podjęcia działań w kierunku uczestnictwa w kolejnej – 61 edycji Olimpiady.

Per aspera ad astra.

Z olimpijskimi pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Laureaci i Finaliści LX edycji Olimpiady,

miło nam poinformować, że Miasto Poznań realizuje obecnie XII edycję konkursu o stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.

http://www.poznan.pl/mim/studia/wstep,p,10646,10647,10652.html

Laureaci i finaliści tegorocznej Olimpiady mogą składać wnioski o stypendium i tym samym podejmować studia w Poznaniu.

W załączniku znajduje się list gratulacyjny Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz listy Rektorów poznańskich uczelni.

List Gratulacyjny

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Citius-Altius-Fortius

Drodzy Olimpijczycy,

tegoroczna , 60 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zmierza do końca. Gratuluję dotychczasowej determinacji, pracowitości i wierności ideałom olimpijskim. Czołowi zwycięzcy zawodów okręgowych przystępują do rozgrywek finalnych.

Niech zwyciężają najlepsi !!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Patronat Honorowy nad jubileuszową 60-tą edycją naszej Olimpiady.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Non scholae, sed vitae discimus !

Jesteście na półmetku zawodów olimpijskich

Sukces tuż, tuż

3….2….1…..0… START !!!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji

dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok.

W tych wyjątkowych dniach życzę Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy!

Informacja w sprawie testu z zawodów szkolnych z dnia 16 listopada 2018 r., dotycząca arkusza odpowiedzi:
 
W zadaniu 3 pkt. 4 uznajemy za poprawną odpowiedź jeżeli uczeń wpisał jedną z trzech osób: Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drodzy Olimpijczycy,

kolejna 60-ta edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – zawody szkolne nieuchronnie się zbliża. Życzę wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, olśnienia intelektualnego podczas wypełniania testów olimpijskich oraz odrobinę szczęścia popartego uśmiechem losu.

z olimpijskimi pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

60 lat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

współorganizatorzy:

                          

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uprzejmie informuje, że w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. odbędzie się Zjazd /spotkanie/ laureatów, finalistów i uczestników zawodów centralnych Olimpiady z okazji Jubileuszu 60-lecia jej trwania. Spotkanie stworzy okazję do integracji środowiska, wspomnień i wymiany poglądów na temat współczesnych wizji Polski, Europy i Świata.
Proponowany Zjazd Olimpijczyków obejmie w szczególności: seminarium z udziałem najbardziej znanych w życiu publicznym laureatów Olimpiady, wspomnień czar – rola Olimpiady w moim życiu prywatnym i zawodowym, wspólny lunch i uroczysta kolacja, występ artystyczny, uroczyste wręczenie nagród laureatom 60 edycji Olimpiady i spotkanie z zaproszonymi gośćmi.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich laureatów, finalistów oraz uczestników zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wraz z nauczycielami przygotowującymi laureatów do Olimpiady do wzięcia udziału w powyższym przedsięwzięciu.

Warunki uczestnictwa i rejestracji:
1. Pobranie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego
2. Wypełnienie formularza i odesłanie do dnia 1 lutego 2019 r.
na adres:
Instytut Europeistyki
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
z dopiskiem „Jubileusz 60-lecia Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym”
oraz e-mail: kzabielska@uw.edu.pl; 60latolimpiady@uw.edu.pl
3. Dokonanie opłaty za uczestnictwo w Zjeździe (dane w formularzu)
4. Przesłanie dowodu wpłaty na wskazany wyżej adres nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania
Kontakt:
mgr Katarzyna Zabielska, tel. (22) 55 20 234

Z olimpijskimi pozdrowieniami
Przewodniczący Komitetu Głównego
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Harmonogram LX edycji Olimpiady

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Lato, lato, lato czeka razem z latem……………………. nabierajcie sił po odbytej kolejnej edycji Olimpiady oraz entuzjazmu twórczego przed kolejnymi zmaganiami Olimpijskimi

Z pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM LX edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.  Harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zbliża się czas matur. Olimpiada towarzyszy Waszym oczekiwaniom i nadziejom. Trzymajcie olimpijski fason i poziom. Matura to symboliczne przejście do dorosłego życia. Najlepsze wyniki otworzą Państwu drogę do wymarzonych kierunków studiów. POWODZENIA !!!

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy,

zakończyła się kolejna edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Gratuluję laureatom, finalistom i uczestnikom wszystkich szczebli zmagań olimpijskich. W trudnej, szczególnie w tym roku, konkurencji Olimpijczycy wykazali solidną wiedzę i determinację, refleksyjność i pracowitość Per aspera ad astra. Quo vadis: Dla Laureatów i w pewnym zakresie Finalistów spełnia się już wizja studenta. Bądźcie wytrwali i korzystajcie być może z najpiękniejszego okresu w swoim życiu – czasu studiów.

Wielkie podziękowania kieruję na ręce Nauczycieli, którzy włożyli szczególny kapitał intelektualny w przygotowanie uczniów. Gratuluję Rodzicom i Dziadkom za ich sekundowanie poszczególnym etapom zmagań olimpijskich.

Z olimpijskimi pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Zbliżają się centralne zawody – finał 59 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Dotychczasowe zmagania olimpijskie wykazały, że zaproponowane treści stanowiące przedmiot egzaminu były relatywnie trudne. Wielka determinacja Olimpijczyków sprawiła, że najlepszych, blisko 90 uczestników bierze udział w zawodach centralnych. Jest to Wasz wielki sukces jak i niewątpliwa satysfakcja Nauczycieli i Rodziców. Finał Olimpiady to też jej coroczne święto. Niech zwyciężają najlepsi.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Z prawdziwą satysfakcją gratuluję Państwu udanej kwalifikacji do II etapu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (okręgowego). Wykonaliście godny pochwały hart ducha i wysoką kompetencję merytoryczną. Per aspera ad astra. Powodzenia w zawodach szczebla okręgowego.

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

                                                     Wielka Rodzino Olimpijczyków !!!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
by nadchodzące Święta były przepełnione ciepłem, radością oraz refleksją nad czasem minionym i planami na Nowy Rok.

Niech ten szczególny okres będzie źródłem pogody ducha i dobrej energii,

a 2018 rok niech będzie czasem spełnionych marzeń, pełnym optymizmu, wiary i niegasnącej nadziei.

                                                                                                                                                                           Komitet Główny Olimpiady

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo,
w związku z zapytaniami skierowanymi do Komitetu Głównego Olimpiady przestawiamy wyjaśnienia odpowiedzi zamieszczonych w kluczu do testu 59 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

Pytanie nr 2: właściwa odpowiedź: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

W pytaniu tym chodziło o sprawdzenie znajomości nazwy Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, nie uznaje się odpowiedzi Republika Macedonii.

Pytanie nr 13: uznaje się również odpowiedź: Hiszpania – Król Filip.

Pytanie nr 20: zdanie jest fałszywe

Zasadniczą trudnością w zadaniu było rozróżnienie między procentem a punktem procentowym. Punkt ten sprawdzał umiejętność ucznia do rozróżnienia tych pojęć.

Przedmiotowy wzrost wynosił 5 punktów procentowych (w skrócie p.p) a nie 5 procent (5%).

Chcąc wytłumaczyć uczniowi dlaczego zdanie jest fałszywe można podać następujący przykład: wzrost wielkości z 20% do 40% jest równy 20 punktom procentowym ale w procentach wynosi 100%.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA !!!
Klucz do testu będzie dostępny w dniu dzisiejszym o godz. 18.00 w zakładce „testy”.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szanowni Państwo,
test na zawody szkolne 2017 znajduje się na stronie
Głównej Olimpiady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szanowni Państwo!
Przypominamy, iż zgodnie z Harmonogramem Olimpiady zawody szkolne muszą rozpocząć się we wszystkich szkołach o godz. 9.00 w dniu 17 listopada br.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, doceniając znaczenie edukacyjne i wieloletnią tradycję organizowanej Olimpiady wyraził zgodę na przyjęcie Patronatu Honorowego nad 59. edycją Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drodzy Olimpijczycy!

Zbliżają się tegoroczne szkolne zawody (17 listopada) Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym otwierające kolejną edycję Olimpiady. Jesteśmy usatysfakcjonowani relatywnie dużą liczbą zgłoszeń. Liczymy na bardzo dobre przygotowanie wszystkich uczestników i intelektualną gotowość do podjęcia szlachetnej konkurencji o indeks studenta.

 Z olimpijskimi pozdrowieniami

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA !!!

Przypominamy, iż dnia 31 października 2017 roku mija termin zgłaszania szkół do udziału w zawodach szkolnych Olimpiady. Szkoły należy zgłaszać do odpowiednich Komitetów Okręgowych.

Serdecznie zapraszamy !!!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Roczne stypendium Miasta Łodzi dla laureatów i finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych >>>