Home » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

REGULAMIN_zawodów_okręgowych_2021_2022

Regulamin_zawody_centralne_2022

63 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

- przebieg zawodów

Rok szkolny 2021/2022

4.2.1. Zawody I stopnia (szkolne) w roku szkolnym 2021/ 2022

 1. Zawody I stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich uprawnionych szkołach, uprzednio zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie, w całym kraju, tego samego dnia (zgodnie z terminarzem). Uczestnicy powinni mieć przy sobie dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku braku – legitymację szkolną).
 2. Zawody szkolne, przeprowadzane przez Komisje Szkolne, polegają na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny z programu stałego Olimpiady oraz sprawdzającego wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
 3. Uczniowie rozwiązują test w formie tradycyjnej (papierowej) albo za pośrednictwem platformy internetowej.
 4. W przypadku elektronicznej formy rozwiązywania testu Komitet Główny udostępnia szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania z platformy internetowej Olimpiady. W przypadku tradycyjnej formy (papierowej) Komitet Główny zamieszcza test wraz z instrukcją jego rozwiązania na stronie internetowej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (http://www.owpsw.edu.pl). Test udostępniany jest do pobrania w terminie przewidzianym na jego rozwiązanie (patrz: Terminarz). W przypadku tradycyjnej formy (papierowej) Komisja Szkolna drukuje, a następnie powiela test w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych do zawodów uczniów. Klucz do testu zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady w godzinach wieczornych w dniu przeprowadzenia testu.
 5. Przed przystąpieniem do odpowiedzi na pytania uczestnicy zapoznawani są z instrukcją rozwiązywania testu. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas egzaminu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego. Komisja Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu.
 6. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.
 7. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, Komisja Szkolna sprawdza prace, a następnie ustala liczbę punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników oraz składa pod nimi podpisy.
 8. Komisja Szkolna kwalifikuje do zawodów okręgowych maksymalnie 20 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, przy czym wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 punktów.
 9. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników do zawodów okręgowych przechodzą zawodnicy, którzy uzyskali większą liczbę punktów za rozwiązanie zadań najtrudniejszych. Za najtrudniejsze uważa się pierwsze zadanie w teście, kolejne za łatwiejsze, za najłatwiejsze zadanie ostatnie. Jeżeli powyższa zasada nie daje rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria określa Komisja Szkolna.
 10. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości uczniów biorących udział w Olimpiadzie, w sposób przyjęty tradycyjnie w danej szkole, zgodnie z zasadami udostępniania informacji do wiadomości publicznej zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komisja Szkolna wysyła do Komitetu Okręgowego protokół wraz z testami uczestników zakwalifikowanych do etapu okręgowego.

4.2.2. Zawody II stopnia (okręgowe)

 1. Zawody II stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach (zgodnie z terminarzem). Zawody przeprowadzane są przez Komitety Okręgowe w siedzibach wskazanych w regulaminie w Podziale na okręgi.
 2. Komitet Okręgowy powołuje komisje egzaminacyjne dla każdego etapu zawodów II stopnia, a także nadaje kształt i formę eliminacjom pisemnym i ustnym. Materiały konkursowe zawodów okręgowych opracowuje Komitet Główny i przesyła je Komitetom Okręgowym.
 3. O programie zawodów okręgowych, Komitet Okręgowy zawiadamia Komisje Szkolne najpóźniej na 7 dni przed terminem zawodów. Komisja Szkolna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia uczestników. Uczestnicy powinni mieć przy sobie podczas zawodów dokumenty potwierdzające ich tożsamość (dowód osobisty, a w przypadku braku – legitymację szkolną).
 4. Olimpiada na poziomie okręgowym składa się z dwóch etapów:

a) pisemnego – rozwiązanie testu;

b) ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe.

5. I etap (pisemny) zawodów okręgowych polega na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Komitet Główny na podstawie programu stałego i zmiennego.

6. Test składa się ze zróżnicowanych zadań sprawdzających wiedzę w zakresie współczesnych procesów i zjawisk społeczno-politycznych przewidzianych w podstawie programowej do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką zawodów oraz wiadomości określone w blokach stałym i zmiennym programu Olimpiady, zakładającym sprawdzenie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza podstawę programową, ale także zdolność uczestników do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości.

7. Rozwiązanie testu odbywa się w tradycyjnej formie papierowej. Do testu Komitet Główny dołącza szczegółową instrukcję, zawierającą zasady rozwiązywania zadań.

8. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas egzaminu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego.

9. Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja przeprowadzająca I etap zawodów okręgowych może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy lub niedotrzymania przez niego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu.

10. Uczestnicy wypełniają testy anonimowo. Uczestnicy swoje dane osobowe (na karcie uczestnika) dołączają do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującego przebieg eliminacji. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu zawodnicy zaprzestają udzielania odpowiedzi, pozostają na miejscu i oddają testy na żądanie członka komisji, który zarówno kopertę jak i test oznacza tym samym kolejnym symbolem.

11. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne.

12. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, komisja egzaminacyjna niezwłocznie sprawdza prace, a następnie ustala liczbę punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników

13. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń eliminacji okręgowych, z zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do etapu ustnego zawodów okręgowych Olimpiady.

14. Do etapu ustnego zawodów okręgowych mogą być kwalifikowani zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 50 proc. możliwych do zdobycia punktów, tj. 25 punktów. Liczba zawodników zakwalifikowanych do etapu ustnego nie może być większa niż 20% (po zaokrągleniu do liczb całkowitych) wszystkich uczestników, (osób, które brały udział w etapie pisemnym). W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników do etapu ustnego przechodzą wszyscy z tą samą liczbą punktów.

15. Etap II zawodów okręgowych składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe, udzielanych przez uczestników przed trzyosobową komisją egzaminacyjną. Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny, losując zestawy złożone z dwóch pytań: po jednym z bloku stałego i bloku zmiennego programu Olimpiady.

16. Odpowiedź uczestnika jest rejestrowana. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą zawodnika po uprzednim poinformowaniu go (patrz: § 7. regulaminu).

17. Na przygotowanie się do odpowiedzi przeznacza się uczestnikowi 10 minut, a na odpowiedź na każde z pytań do 10 minut. Uczestnik przygotowuje się do odpowiedzi w trakcie udzielania odpowiedzi przez innego uczestnika.

18. Komisja ocenia znajomość i zrozumienie przez uczestnika zjawisk oraz procesów z obszaru społeczeństwa, polityki, prawa oraz problemów współczesnego świata oraz wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu, wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz problemów zawartych w pytaniach za pomocą sformułowania logicznej wypowiedzi.

19. Komisja wystawia uczestnikowi oceny za każdą z odpowiedzi, a następnie łączną (uśrednioną) ocenę za odpowiedź na obydwa pytania zestawu. Oceny wystawiane są w skali 2, 3, 3+, 4, 4+, 5, a następnie przeliczane odpowiednio na punkty: 0, 30, 35, 40, 45, 50. Ocena niedostateczna uzyskana z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z odpowiedzi z całego zestawu pytań. Oceny najwyższe (4+, 5) mogą uzyskać odpowiedzi bez błędów merytorycznych. Muszą one zawierać samodzielną analizę i ocenę problemu postawionego w temacie; zawodnicy powinni wykazać się znajomością różnych źródeł informacji, opinii i ocen, umiejętnością selekcji i syntezy opanowanego materiału oraz konstruowania dłuższych form wypowiedzi ustnej.

20. Punkty uzyskane za rozwiązanie testu i z odpowiedzi ustnej sumuje się. Zwycięzcami eliminacji okręgowych zostają zawodnicy, którzy zdobyli łącznie największą liczbę punktów. Maksymalnie uczestnik może uzyskać 100 punktów.

21. W zawodach centralnych (III stopnia) biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe. Do zawodów centralnych Olimpiady kwalifikuje się liczba uczestników, określana corocznie przez Komitet Główny dla danego okręgu, proporcjonalnie do liczby szkół uczestniczących w zawodach okręgowych poprzedniej edycji. Jeśli zawodnicy danego okręgu w poprzedniej edycji Olimpiady uzyskali status laureatów zawodów centralnych, okręg ten otrzymuje dodatkowo tyle miejsc, ilu uczestników zdobyło status laureatów (patrz: Przydział miejsc w zawodach centralnych).

22. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników niż przyznana okręgowi liczba miejsc, o zakwalifikowaniu się do zawodów centralnych decyduje w pierwszej . kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu, w drugiej – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego, w trzeciej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku stałego, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku zmiennego, w piątej – większa liczba punktów zdobytych w zawodach szkolnych.

23. W sytuacji niewykorzystania limitu przyznanych miejsc w jednym bądź kilku okręgach, Komitet Główny do zawodów centralnych może zakwalifikować taką liczbę uczestników z innych okręgów, jakiej brakuje do wypełnienia limitu uczestników na etapie centralnym. Takich uczestników zawodów centralnych wyłania się spośród uczestników etapu okręgowego, którzy uzyskali w skali kraju najwyższe wyniki na etapie okręgowym, ale nie zakwalifikowali się do etapu centralnego. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników niż możliwa do obsadzenia, o zakwalifikowaniu się do zawodów centralnych decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu, w drugiej – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego, w trzeciej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku stałego, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku zmiennego, w piątej – większa liczba punktów zdobytych w zawodach szkolnych.

24. Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej oraz wysyła do szkół listę zakwalifikowanych uczestników.

25. Zgodnie z datą określoną w terminarzu Komitety Okręgowe wysyłają do Komitetu Głównego protokoły wraz z pracami uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych (rozwiązane testy, protokoły z etapu ustnego według wzoru załączonego do regulaminu i poprawnie wypełnione karty uczestnika).

26. Komitet Główny najpóźniej na 14 dni przed terminem zawodów centralnych zawiadamia Komitety Okręgowe, a te natychmiast uczestników o miejscu i programie zawodów centralnych.

4.2.3. Zawody III stopnia (centralne)

 1. Zawody centralne, które przeprowadza Komitet Główny, składają się z trzech etapów:

a) pisemnego – rozwiązanie testu;

b) ustnego – odpowiedzi ustnych na pytania problemowe;

c) ustnego – quizu z wykorzystaniem technik multimedialnych.

2. Komitet Główny powołuje na każdy etap zawodów centralnych komisje egzaminacyjne bądź jury.

3. I etap (pisemny) zawodów centralnych polega na rozwiązaniu testu.

4. Pytania testowe przygotowane są przez Komitet Główny, dotyczą problematyki bloku stałego i zmiennego, sprawdzają wiedzę uczestników w zakresie współczesnych procesów i zjawisk społeczno-politycznych przewidzianych w podstawie programowej z zakresu przedmiotów merytorycznie związanych z tematyką zawodów, a także wiadomości określone w blokach stałym i zmiennym programu Olimpiady, zakładającym sprawdzenie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne oraz zdolność uczestników do indywidualnego dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości. Test przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy internetowej albo w formie tradycyjnej (papierowej).

5. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Rozwiązanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. Podczas egzaminu obowiązuje również zakaz posiadania telefonu komórkowego. Komisja egzaminacyjna może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi.

6. Do testu Komitet Główny dołącza szczegółową instrukcję, zawierającą zasady rozwiązywania testu. Jeżeli test jest przeprowadzany w formie tradycyjnej, to dodatkowo komisja sprawdzająca wyposażana jest w kod z prawidłowymi odpowiedziami.

7. Uczestnicy wypełniają testy anonimowo. Jeżeli test jest przeprowadzany w formie tradycyjnej, to uczestnicy dołączają swoje dane osobowe (na karcie uczestnika wg załączonego do regulaminu wzoru) do rozwiązanego testu w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującego przebieg eliminacji. Po upływie regulaminowego czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu zawodnicy zaprzestają udzielania odpowiedzi, pozostają na miejscu i oddają testy na żądanie członka komisji, który zarówno kopertę jak i test oznacza tym samym kolejnym symbolem.

8. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje maksymalnie 50 punktów.

9. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników, komisja egzaminacyjna odtajnia dane osobowe, sporządza protokół, a następnie podaje wyniki do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń eliminacji centralnych, z zaznaczeniem osób zakwalifikowanych do etapu ustnego zawodów centralnych Olimpiady.

10. Do II etapu (ustnego – odpowiedzi na pytania problemowe) zawodów centralnych Olimpiady Komitet Główny kwalifikuje 60 proc. uczestników (po zaokrągleniu do liczby całkowitej), którzy uzyskali największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników do kolejnego etapu przechodzą wszyscy z tę samą liczbą punktów.

11. Zawodnicy zakwalifikowani do etapu ustnego (II etapu zawodów centralnych) uzyskują status finalisty Olimpiady.

12. II etap zawodów centralnych Olimpiady składa się z odpowiedzi ustnych na pytania problemowe przed trzyosobową komisją powołaną przez Komitet Główny. Zawodnicy odpowiadają na pytania problemowe przygotowane przez Komitet Główny. Losują zestawy złożone z dwóch pytań: po jednym z bloku stałego i bloku zmiennego programu Olimpiady. Komisja ocenia znajomość i zrozumienie przez uczestnika zjawisk oraz procesów z obszaru społeczeństwa, polityki, prawa oraz problemów współczesnego świata oraz wykorzystanie wiadomości i słownictwa do opisu, wyjaśnienia i oceny zagadnień oraz problemów zawartych w pytaniach za pomocą sformułowania logicznej wypowiedzi.

13. Na przygotowanie się do odpowiedzi przeznacza się uczestnikowi 10 minut, a na odpowiedź na każde z pytań do 10 minut. Uczestnik przygotowuje się do odpowiedzi w trakcie udzielania odpowiedzi przez innego uczestnika.

14. Odpowiedź uczestnika jest rejestrowana. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą zawodnika po uprzednim poinformowaniu go (patrz: § 7. regulaminu).

15. Komisja wystawia uczestnikowi oceny za każdą z odpowiedzi, a następnie łączną (uśrednioną) ocenę za odpowiedź na obydwa pytania zestawu (zgodnie z załączonym do regulaminu wzorem). Oceny wystawiane są w skali 2, 3, 3+, 4, 4+, 5, a następnie przeliczane odpowiednio na punkty: 0, 30, 35, 40, 45, 50. Ocena niedostateczna uzyskana z odpowiedzi na jedno pytanie skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej z odpowiedzi z całego zestawu pytań. Oceny najwyższe (4+, 5) mogą uzyskać odpowiedzi bez błędów merytorycznych. Muszą one zawierać samodzielną analizę i ocenę problemu postawionego w temacie; zawodnicy powinni wykazać się znajomością różnych źródeł informacji, opinii i ocen, umiejętnością selekcji i syntezy opanowanego materiału oraz konstruowania i prezentacji dłuższych form wypowiedzi ustnej.

16. Po przeprowadzeniu eliminacji ustnych (odpowiedzi na pytania problemowe) Komitet Główny sporządza protokół i wywiesza listę laureatów Olimpiady z zaznaczeniem uczestników zakwalifikowanych do III etapu zawodów centralnych – quizu. Punkty uzyskane za rozwiązanie testu i z odpowiedzi ustnej sumuje się. Maksymalnie uczestnik może uzyskać 100 punktów.

17. Nie więcej niż trzydziestu uczestników II etapu, którzy otrzymali największą liczbę punktów łącznie w I i II etapie zawodów centralnych uzyskuje status laureata Olimpiady. W przypadku równej liczby punktów u więcej niż trzydziestu uczestników o otrzymaniu statusu laureata decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu na etapie centralnym, w drugiej – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego zawodów centralnych, w trzeciej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku zmiennego, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku stałego, w piątej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w szóstej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych.

18. Ustalenie kolejności miejsc wśród laureatów dokonuje się przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych łącznie w I i II etapie zawodów centralnych. W przypadku równej liczby punktów u uczestników, o kolejności decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu na etapie centralnym, jeżeli to niewystarczające kolejno – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego zawodów centralnych, większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku zmiennego, większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź z bloku stałego, większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych.

19. Dziewięciu uczestników spośród laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, bierze udział w III etapie zawodów centralnych – quizie.

20. III etap zawodów centralnych (quiz) odbywa się z wykorzystaniem technik multimedialnych i rozgrywany jest w obecności widzów. Uczestniczy walczą o miejsca premiowane nagrodami. Punkty uzyskane przez zawodnika w tej części zawodów centralnych nie są wliczane do jego końcowej punktacji, decydują jednak o jego lokacie w ostatecznym rankingu laureatów Olimpiady.

21. Uczestnicy biorący udział w quizie odpowiadają na zróżnicowane pytania szczegółowe, przygotowane przez Komitet Główny z bloku stałego i zmiennego programu Olimpiady. Zawodnicy udzielają odpowiedzi w kolejności malejącej, zgodnej z liczbą punktów uzyskanych w dwóch etapach zawodów centralnych – jako pierwszy odpowiada uczestnik, który dostał najwięcej punktów, jako ostatni uczestnik z najmniejszą liczbą punktów. Taka kolejność obowiązuje przez cały quiz.

22. W pierwszej części quizu zawodnicy odpowiadają na wylosowane pytania dwuczłonowe. Odbywają się dwie tury pytań dwuczłonowych (pierwsza tura składa się z 15 pytań z bloku stałego, druga tura – z 15 pytań z bloku zmiennego). Pytania dwuczłonowe są ponumerowane; zawodnicy wybierają je losowo przez podanie wolnego numeru. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi po zapoznaniu się z pierwszym członem pytania daje uczestnikowi 2 punkty, z całym pytaniem 1 punkt, brak lub błędna odpowiedź oznacza 0 punktów. Uczestnik otrzymuje treść pytania na piśmie, najpierw pierwszy człon, jeśli nie odpowie, wówczas drugi człon, które jednocześnie kolejno odczytuje prowadzący quiz. Jeśli uczestnik po drugim członie nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, podaje ją prowadzący quiz. Na udzielenie odpowiedzi po każdym członie przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź.

23. W części drugiej quizu zawodnicy odpowiadają na pytania jednoczłonowe o zróżnicowanej skali trudności. Przeprowadza się trzy tury pytań jednoczłonowych (pierwsza tura obejmuje 20 pytań z bloku stałego, a pozostałe tury – łącznie 40 pytań z bloku zmiennego). Zawodnicy podają numer pytania dotąd niewybranego, które odczytuje prowadzący quiz. Uczestnicy również otrzymują treść pytania na piśmie. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. Jury ocenia odpowiedzi ustne w części II quizu w skali 1-0.

24. Punkty uzyskane w I i II części quizu są sumowane.

25. W przypadku równowagi punktów u zawodników z największą punktacją przeprowadza się między nimi dogrywkę w celu wyłonienia zwycięzcy quizu. Do przeprowadzenia dogrywki wykorzystuje się pytania jednoczłonowe (w pierwszej kolejności z bloku zmiennego, a po ich wyczerpaniu – z bloku stałego). Zawodnicy podają numer pytania dotąd niewybranego, które odczytuje prowadzący quiz. Uczestnicy dogrywki również otrzymują treść pytania na piśmie. Na udzielenie odpowiedzi przeznacza się 15 sekund. Liczy się pierwsza odpowiedź. Jury ocenia odpowiedzi ustne w dogrywce w skali 1-0. Udzielenie przez zawodnika prawidłowej odpowiedzi na pytanie oznacza jego dalszy udział w dogrywce, natomiast błędna odpowiedź lub jej brak dyskwalifikuje zawodnika z dalszego udziału w dogrywce.

26. Zwycięzcą Olimpiady zostaje uczestnik, który łącznie w dwóch częściach quizu bądź w pierwszej lub kolejnej turze dogrywki uzyskał największą liczbę punktów.

27. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce o przyznaniu pierwszego miejsca decyduje w pierwszej kolejności suma punktów uzyskana w I i II etapie zawodów centralnych, w drugiej – większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie testu na etapie centralnym, w trzeciej – większa liczba punktów uzyskana z etapu ustnego zawodów centralnych, w czwartej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku zmiennego, w piątej – większa liczba punktów wystawiona za odpowiedź ustną z bloku stałego, w szóstej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach okręgowych, w siódmej – większa liczba punktów zdobyta w zawodach szkolnych.

28. Kolejność pozostałych zawodników wynika z liczby uzyskanych punktów łącznie w dwóch częściach quizu, a w przypadku ich równości decydują zasady przewidziane w poprzednim punkcie, począwszy od sumy punktów uzyskanej w I i II etapie zawodów centralnych, aż po większą liczbę punktów zdobytą w zawodach szkolnych.

4.2.4. Konkurs o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego
1. Uczestnicy zawodów centralnych mogą dodatkowo wziąć udział w Konkursie o Nagrodę Specjalną Przewodniczącego Komitetu Głównego, który przeprowadzany jest po zakończeniu quizu.
2. Przeprowadza się losowanie trzech uczestników spośród osób, które w karcie uczestnika zawodów centralnych wyraziły chęć wzięcia udziału w Konkursie.
3. Zawodnicy biorący udział w Konkursie omawiają kolejno, w czasie nie dłuższym niż 5 minut, temat zmienny Olimpiady. Jury ocenia odpowiedzi w skali od 0 do 5 punktów. Punkty przyznane przez jurorów sumuje się. Nagrodę otrzymuje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów.