Home » Uprawnienia

Uprawnienia

UPRAWNIENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 nr, poz. 1580)

 2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 520)

 3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 4. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają senaty uczelni na okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 169 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 5. Laureatom olimpiady przysługują nagrody, których wartość uzależniona jest wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wśród nagród znajdują się:
  1) nagrody rzeczowe,
  2) nagrody finansowe,
  3) staże i praktyki krajowe i zagraniczne (w zależności od możliwości organizacyjnych),

 6. Finalistom olimpiady przysługują nagrody książkowe.

 7. W miarę możliwości organizatora nauczyciele przygotowujący laureatów otrzymują upominki rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele przygotowujący finalistów – pamiątkowe dyplomy.