Home » Uprawnienia

Uprawnienia

NAGRODY I UPRAWNIENIA

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 520)
 2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
 3. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają senaty uczelni na okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 169 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
 4. Laureatom olimpiady przysługują nagrody, których wartość uzależniona jest wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wśród nagród znajdują się:
  1) nagrody rzeczowe,
  2) nagrody finansowe,
  3) staże i praktyki krajowe i zagraniczne (w zależności od możliwości organizacyjnych),

 5. Finalistom olimpiady przysługują nagrody książkowe.
 6. W miarę możliwości organizatora nauczyciele przygotowujący laureatów otrzymują upominki rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele przygotowujący finalistów – pamiątkowe dyplomy.

FUNDATORZY NAGRÓD

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Minister Edukacji Narodowej RP
Ministerstwo Administracji i cyfryzacji RP
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
Ministerstwo Obrony Narodowej RP
Minister Pracy i Polityki Społecznej RP
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP
Minister Rozwoju Regionalnego RP
Minister Spraw Zagranicznych RP
Minister Sprawiedliwości RP
Komendant Główny Policji
Sejmowa Komisja Infrastruktury RP
Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych RP
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Wojewoda Lubelski
Wojewoda Mazowiecki
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Wojewoda Podlaski
Wojewoda Świętokrzyski
Wojewoda Wielkopolski
Wojewoda Zachodniopomorski
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Lubuskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Marszałek Województwa Podlaskiego
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent m. st. Warszawy
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Telewizja Polska SA
Polskie Radio SA
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW
Dyrektor Instytutu Europeistyki UW
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW
Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW
Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW
Krytyka Polityczna
Tygodnik Przegląd
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Spółdzielnia Wydawnicza czytelnik
Wydawnictwa Literackie
Wydawnictwo Bukowy Las
Wydawnictwo Czarna Owca
Wydawnictwo Drzewo Babel
Wydawnictwo helion
Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka
Wydawnictwo Liber
Wydawnictwo Marina
Wydawnictwo Muza SA
Wydawnictwo Rebis
Wydawnictwo Zysk i S-ka
Firma Procter&Gamble