Home » Uprawnienia

Uprawnienia

NAGRODY I UPRAWNIENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 nr, poz. 1580)

 2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 520)

 3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 4. Laureatom i finalistom Olimpiady przysługują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają senaty uczelni na okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 169 ust. 8 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 5. Laureatom olimpiady przysługują nagrody, których wartość uzależniona jest wysokości środków przeznaczonych na ten cel w danym roku. Wśród nagród znajdują się:
  1) nagrody rzeczowe,
  2) nagrody finansowe,
  3) staże i praktyki krajowe i zagraniczne (w zależności od możliwości organizacyjnych),

 6. Finalistom olimpiady przysługują nagrody książkowe.

 7. W miarę możliwości organizatora nauczyciele przygotowujący laureatów otrzymują upominki rzeczowe i dyplomy, a nauczyciele przygotowujący finalistów – pamiątkowe dyplomy.

FUNDATORZY NAGRÓD

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu RP

Marszałek Senatu RP

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Edukacji Narodowej RP

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP

Minister Obrony Narodowej RP

Minister Sprawiedliwości RP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Minister Środowiska RP

Przewodniczący Klubu Poselskiego Nowoczesna

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Wojewoda Łódzki

Wojewoda Małopolski

Wojewoda Podlaski

Wojewoda Zachodniopomorski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej

TVP S.A.

PKO BP

Mennica Polska S.A.

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska

Komitet Główny Olimpiady

Fundacja EUROPEA

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Oficyna Wydawnicza ASPRA

Wydawnictwo ISKRY Sp. z o.o.

Wydawnictwo MARINA

Wydawnictwo MUZA S.A.

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Sp. z o .o.

Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.

Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka

Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.

Wydawnictwo Liber

Wydawnictwo Insignis Media s.c.

Coloris Sp. z o.o.

Laboratorium Pilomax

Procter&Gamble

Ziaja